Predstavljeni rezultati monitoringa rada Općinskog vijeća Gornjeg Vakufa-Uskoplja

Centri civilnih inicijativa su na današnjoj press konferenciji predstavili rezultate monitoringa rada Općinskog vijeća Gornjeg Vakufa-Uskoplja, u periodu 01.01. – 30.06.2021. Općinsko vijeće je konstituisano 09.03.2021.g., što nije u skladu sa rokovima koje propisuje Poslovnik o radu Općinskog vijeća, u roku od 30 dana nakon potvrđenih izbornih rezultata od strane Centralne izborne komisije BiH.

U odnosu na prošli mandat (2016.-2020.) vodeće političke partije SDA i koalicija HDZ BiH i HDZ 1990. su izgubile po jedan mandat, dok je SDP povećao broj mandata sa 2 na sadašnja 4. Pet političkih subjekata je postalo parlamentarno, dok jedna politička partija (DF) nije dobila ni jedan mandat, a nova politička partija NIP je dobila jedan mandat u ovom sazivu Vijeća.

Kako bi predstavili najvažnija obećanja, poruke i mjere od važnosti za život građana u lokalnoj zajednici, praksa bi trebala biti da novoizabrani načelnik podnese ekspoze o svom budućem radu, ali novoizabrani načelnik općine Gornji Vakuf-Uskoplje Sead Čaušević to nije uradio.

Rezultati monitoringa su pokazali da kontinuitet nepoštivanja propisanih obaveza u lokalnim parlamentima širom Bosne i Hercegovine postaje pravilo, a ne izuzetak. Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu, koji je trebao biti usvojen do decembra 2020. godine, je razmatran i usvojen krajem marta 2021.g., dok je Program rada općinskog načelnika usvojen tek u junu. Jedan od važnijih ciljeva u Programu rada je finalizacija Strategije razvoja Općine za period 2021.-2027.godine. Najvažniji dokument, Budžet za 2021.godinu, usvojen je krajem marta čime je prekršen član 102. Statuta Općine , koji propisuje da se Budžet za narednu godinu usvaja do 31.12. tekuće godine. Pri tome, osim Statuta, nije ispoštovan ni budžetski kalendar, koji je usvajanje ovog dokumenta predvidio, također, do 31.12.2020. godine.

Budžet za 2021.g. je usvojen u iznosu od 6,57 miliona KM, što je blago povećanje u odnosu na prošlogodišnji za oko 171.000 KM. Povećani su iznosi za plaće i naknade kao i drugi tekući izdaci, tako da se može zaključiti da su budžeti za 2020. i planirani za 2021. gotovo identični. U odnosu na prošlogodišnje stanje izdataka planiranim budžetom su povećani izdaci-transferi za neprofitne organizacije za 5%, dok su kapitalni izdaci povećani –planirani čak za 47% i veći su za oko 500.000 KM u odnosu na 2020. godinu.

Naime, monitoringom je utvrđeno da do sada održanim zasjedanjima nisu identifikovane neke važnije mjere čijom realizacijom bi se unaprijedio kvalitet života građana. Osim usvajanja Budžeta, godišnjeg Plana i programa održavanja lokalnih puteva za 2021.g. ,većina mjera koje su razmatrane na Vijeću su bile su formiranje komisija, izvještaji o radu javnih ustanova i preduzeća, protokolarne mjere I slično. Vrijedi spomenuti da je krajem juna potpisan Ugovor o izvođenju radova „Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže „-Faza II, u iznosu od 2,9 miliona KM , koji su potpisali načelnik općine i predstavnik Zajednice ponuđača.

Općinsko vijeće je do kraja juna održalo 4. sjednice , konstituirajuću i 3 redovne sjednice, što je u skladu sa dinamikom održavanja istih u skladu sa Poslovnikom i Programom rada OV , koji propisuje održavanje sjednica najmanje jednom u dva mjeseca. Sjednice su dobro pripremljene na sjednicama Kolegija , tako da su završavane u kratkom roku, uglavnom u prosjeku za sat vremena, izuzev 4. sjednice koja je trajala oko 4 sata.

Najduža raspravu u dosadašnjem radu Vijeća bila je na četvrtoj sjednici na kojoj se, između ostalog, raspravljalo o izvještaju o radu JU Doma zdravlja za 2020. I planu rada za 2021.godinu. Takođe, na istoj sjednici ponovni zahtjev opozicije, okupljene u BH blok, za donošenje odluke o direktnom medijskom prenosu sjednica Općinskog vijeća je preglasan i odbijen od strane većine.

Imajući u vidu nalaze monitoring izvještaja za prvu polovinu 2021.godine, preporuke Centara civilnih inicijativa su da se ubuduće poštuju rokovi za donošenje najvažnijih akata za rad i funkcionisanje lokalne samouprave, Budžet i Programi rada Općinskog vijeća i načelnika. Programi rada bi trebali sadržavati više mjera kojima bi se unaprijedio kvalitet života svih građana Gornjeg Vakufa-Uskoplja, posebno mlade populacije. Na budućim sjednicama Vijeća, koje bi se trebale direktno prenositi putem medija, životni problemi građana bi trebali biti prioriteti, a posebno zapošljavanje, potrebe mladih ljudi i kako spriječiti odlazak mladih ljudi.

Odgovori